กิจกรรม โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์


No. สถานศึกษา จำนวนนักเรียน ร้อยละ
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 11.88
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11 7.69
3 มหาวิทยาลัยมหิดล 6 4.20
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 13 9.09
5 มหาวิทยาลัยศิลปากร 6 4.20
6 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17 11.88
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 4.20
8 มหาวิทยาลัยราชภัฎ 7 4.89
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 5.59
10 มหาวิทยาลัยบูรพา 2 1.39
11 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4 2.79
12 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 1 0.69
13 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 0.69
14 มหวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 5 3.49
15 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 0.69
รวม 105 73.43

No. สถานศึกษา จำนวนนักเรียน ร้อยละ
1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 5 3.49
2 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 9 6.29
3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 8 5.59
4 มหาวทิยาลัยรังสิต 1 0.69
5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1 0.69
6 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 8 5.59
7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2 1.39
8 มหาวิทยาลัยสยาม 1 0.69
9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 1 0.69
10 โรงเรียนการบิน 1 0.69
11 Ritsumeikan Asia Pacific University 1 0.69
รวม 38 26.57

เซอร์ โรซา-เรจีนา ชมไพศาล
อธิการีณีและผู้อำนวยการ

2558 - ปัจจุบัน

ข้อมูลนักเรียนประจำวัน
รายการ จำนวน หน่วย
ทั้งหมด 1,708 คน
ขาด 64 คน
มา 1,644 คน
เพิ่มเติม

31 ตุลาคม 2016เวลา 11:30 PM

จำนวนเข้าชม Web